Muzeum w Lewkowie - Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Muzeum w Lewkowie – Zespół Pałacowo-Parkowy jest instytucją kultury, dla której organizatorem jest samorząd Województwa Wielkopolskiego, wpisaną do rejestru instytucji kultury nr RIK 24 i posiada osobowość prawną. Osobą zarządzającą instytucją kultury i reprezentującą jest dyrektor.

Statut Muzeum w Lewkowie – Zespołu Pałacowo-Parkowego

Uchwała nr XXX/773/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie: podziału Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu oraz utworzenia instytucji kultury pod nazwą Muzeum w Lewkowie – Zespół Pałacowo-Parkowy i nadania jej statutu.

Muzeum w Lewkowie - Zespół Pałacowo Parkowy powstało 1 czerwca 2017 r. Realizuje założenia programowe zgodnie z paragrafami 5 i 6 statutu prawnego.

Do zakresu działania Muzeum należy gromadzenie i trwała ochrona naturalnego i kulturalnego dziedzictwa południowej Wielkopolski o charakterze materialnym i niematerialnym, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwianie korzystania ze zgromadzonych zbiorów poprzez:

 1. 1)  gromadzenie obiektów kultury materialnej i niematerialnej w statutowo określonym zakresie;

 2. 2)  katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;

 3. 3)  przechowywanie gromadzonych zbiorów, w warunkach zapewniających im właściwy stan

  zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów

  naukowych;

 4. 4)  zabezpieczanie i konserwację zbiorów;

 5. 5)  urządzanie wystaw stałych i czasowych;

 6. 6)  prowadzenie działalności edukacyjnej, popieranie i prowadzenie działalności

  upowszechniającej kulturę oraz popieranie działalności artystycznej;

 7. 7)  udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych;

 8. 8)  zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów

  i zgromadzonych informacji;

 9. 9)  prowadzenie działalności wydawniczej;

 10. 10)  prowadzenie biblioteki fachowej;

 11. 11)  współpracę z krajowymi i zagranicznymi muzeami, instytucjami kultury, stowarzyszeniami,

  instytucjami badawczymi oraz administracją rządową i samorządową.

  §6

  1. Muzeum gromadzi następujące rodzaje zbiorów:

   1. 1)  malarstwo;

   2. 2)  rysunek;

   3. 3)  grafikę;

   4. 4)  rzeźbę;

   5. 5)  rękopisy;

   6. 6)  druki;

   7. 7)  fotografie;

   8. 8)  dokumenty kartograficzne;

   9. 9)  numizmaty;

   10. 10)  odznaczenia;

   11. 11)  sztukę użytkową.

  2. Muzeum gromadzi zbiory z zakresu:

   1. 1)  sztuki;

   2. 2)  etnografii;

   3. 3)  historii majątku Lewków oraz osób z nim związanych;

   4. 4)  dziejów ziemiaństwa, w szczególności ziemiaństwa południowej Wielkopolski.

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Muzeum w Lewkowie
Data utworzenia:2021-02-04
Data publikacji:2021-02-04
Osoba sporządzająca dokument:K.Pluta
Osoba wprowadzająca dokument:K.Pluta
Liczba odwiedzin:2810